BKF arbejder for at styrke den skriftlige aftalekultur i kunstlivet. Skriftlige aftaler er vigtige, fordi mundtlige aftaler skaber utryghed, misforståelser og uklarhed over, hvad der er aftalt. Og fører ofte til tvister, som kunne være undgået, hvis aftalerne var nedfældet skriftligt.

Aftaler bør nedfældes på papir!

BKF har i samarbejde med Foreningen af Danske Kunsthaller og UKK – Unge Kunstnere og Kunstformidlere udarbejdet flere standardaftaler for udstillinger på kunsthaller, museer og andre udstillingssteder. De kan anvendes direkte eller blot til inspiration.

Find Den Ny Udstillingsaftale og andre standardaftaler til brug i kunstlivet her…

Udstillinger i kunstforeninger
En vejledende tarif for deltagelse på udstillinger fastsættes årligt på BKF’s ordinære generalforsamling. Der er tale om et minimumsvederlag, hvorfor der naturligvis kan aftales et højere udstillingshonorar:

■ A. udstillingsarrangøren betaler udstillingsvederlag på minimum 15 kr. pr. dag pr. kunstværk, dog minimum kr. 150 pr. dag eller
■ B. udstillingsarrangøren betaler 12 procent p.a. af de udstillede kunstværkers værdi, baseret på katalogpriser eller
■ C. forud for åbning af udstillingen indgår udstillingsarrangøren aftale om et minimumskøb, som ikke må fastsættes til et lavere beløb end vederlag efter A eller B.

Der betales for en mindsteperiode på 1 måned!

Visningsvederlag
Bekendtgørelsen om visningsvederlag sikrer, at bl.a. medlemmer af BKF får et vederlag, når de udlåner egne værker til udstillinger på statslige- og statsstøttede museer og kunsthaller.

Ordningen gælder

  • Udstillinger med nulevende billedkunstnere, kunsthåndværkere og designere med kunstnerisk hovedvirke i Danmark.
  • Udstillinger arrangeret af institutioner under Kulturministeriet, de statslige og statsanerkendte museer, statslige og statsstøttede kunsthaller og udstillingssteder. Endvidere gælder ordningen udstillinger arrangeret af Statens Kunstfond i udlandet.
  • Alene udstilling af originalværker, der ikke er afhændet til tredjemand. Originalværker inkluderer også temporære og stedsspecifikke værker som performance, digital kunst mv., samt unika kunsthåndværk og unika design (masseproduceret design er ikke omfattet af den nye bekendtgørelse).

Senest 14 dage efter udstillingens slutdato skal den pågældende institution udbetale visningsvederlaget til kunstnere, designere eller kunsthåndværkere omfattet af ordningen.

Størrelsen af visningsvederlaget udregnes på baggrund af følgende satser fastlagt i bekendtgørelsen:

  • Kunstneren modtager 1% af originalværkets værdi pr. måned originalværket er udstillet.
  • Værkets værdi kan maksimalt være forsikringssummen.
  • Perioden beregnes fra den dato, hvor udstillingen åbner for publikum til og med udstillingens sidste åbningsdag. Mindsteperioden er 1 måned, maksimumperioden er 6 måneder.
  • Såfremt den samlede værdi af værk(er), som en enkelt kunstner stiller til rådighed, overstiger 750.000 kr., betales der dog kun 1 % af 750.000 kr.
  • Det maksimale månedlige visningsvederlag udgør dermed 7.500 kr. pr. kunstner pr. måned i maksimalt 6 måneder.
  • Uanset værkernes værdi, er minimumsvederlaget 2.500 kr. pr. kunstner.

Læs mere om visningsvederlagsordningen hos Statens Kunstfond…

 

Tjek altid forsikringsforhold ved udstillinger, også under transport og pakning

 

Udlån/udleje af billedkunst
12% p.a. af katalogpris. Mindsteperiode: 3 mdr.

Ikke-kommercielle udstillingssteder
Sammen med udstillingsarrangøren er det vigtigt at sikre sig, at der er midler til produktion af værker, gennemførelse af udstillingen og honorering af de medvirkende. Almindelige honorar- og vederlagskrav kan ikke altid opfyldes ved alternative udstillingsprojekter. I det omfang, der opnås privat eller offentlig støtte til projekterne, bør der søges om honorering til de medvirkende kunstnere.
Vær opmærksom på, at det ofte er kunstneren selv, der skal ansøge om tilskud fra offentlige eller private fonde.

Non-profit projekter
Kunstnere bliver ofte bedt om at stille værker eller faglig indsigt til rådighed i ‘den gode sags tjeneste’. I disse sammenhænge er det god idé at tilbyde sin ekspertise efter princippet: ‘Alle for én’, således at det ikke kun er kunstneren, som arbejder gratis. Det anbefales, at der stilles krav om honorering, såfremt andre medvirkende i projekterne honoreres.

Ny kunstproduktion – honorar
Såfremt man bliver bedt om at lave et udstillingsprojekt, som indbefatter ny kunstproduktion, bør man beregne sig et egentligt honorar ud over produktionsomkostningerne. Dette gælder særligt ved installationer, stedsspecifikke værker, interaktiv/processuel kunst m.v., og hvor værket ikke er umiddelbart salgbart, eller prisen for værket ikke i rimeligt omfang afspejler produktionsomkostningerne, tidsforbrug m.v.
Det anbefales, at man udbeder sig et minimumshonorar på ikke under 15.000 kr. pr. udstillingsprojekt.